Kategoria: Budowa chemiczna organizmów

Pewniaki maturalne – 3 zagadnienia z działu „Skład organizmów”, które powtarzają się na maturze

Część druga ściągi maturalnej, znajdziesz tu 3 zagadnienia dotyczące składu i budowy chemicznej organizmów. Niektóre z nich pojawią się jeszcze przy okazji metabolizm. Zagadnienie 1: Struktura białek Źródło grafiki Struktura pierwszorzędowa to kolejność aminokwasów w polipeptydzie, jest stabilizowana przez wiązania peptydowe (pomiędzy grupą karboksylową i aminową dwóch kolejnych aminokwasów). Wiązanie wodorowe powstające pomiędzy aminokwasami tego

Czytaj dalej

Zadanie 10 – Tłuszcze

Kwasy tłuszczowe stanowią podstawowy materiał budulcowy, z którego organizm czerpie składniki strukturalne komórek, tkanek i narządów oraz do syntezy niektórych substancji biologicznie czynnych. Spośród kwasów tłuszczowych najistotniejsze znaczenie mają długołańcuchowe polienowe kwasy tłuszczowe. Wyniki wielu badań wykazały, że polienowe kwasy tłuszczowe m.in. pobudzają układ sercowo-naczyniowy, jak również pełnią kluczową rolę w rozwoju układu nerwowego podczas

Czytaj dalej

Zadanie 9 – Oszukane czy nie?

Jednym ze sposobów na wzrost lepkości mleka i śmietany jest dodawanie do nich mąki. Metoda, która pozwala zidentyfikować nabiał z domieszką mąki polega na dodaniu do niego płynu Lugola. Stanisław Janicki, Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska, Teresa Achmatowicz: Farmacja stosowana: podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003 Na podstawie zamieszczonego powyżej tekstu źródłowego oraz

Czytaj dalej

Zadanie 8 – Węglowodany

Węglowodany (…) to organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O = 2:1. W organizmach żywych pełnią różnorodne funkcje. Celuloza jest nierozgałęzionym biopolimerem zbudowanym liniowo z 3000-14000 cząsteczek pewnego cukru połączonym wiązaniem beta-1,4-glikozydowym. W czystej postaci jest białą, pozbawioną smaku, zapachu, nierozpuszczalną w wodzie substancją. Wskaż 2

Czytaj dalej

Zadanie 7 – Kwasy nukleinowe

Denaturacja (topnienie) DNA to rozdzielenie podwójnej helisy na dwie nici. Temperatura przy której zachodzi ten proces różni się w zależności od zawartości zasad azotowych. Dwuniciowa cząsteczka DNA nr  1 zawiera 30% cytozyny, cząsteczka nr 2 40% adeniny. Podaj zawartość procentową pozostałych zasad azotowych. Która z wyżej wymienionych cząsteczek ma wyższą temperaturę topnienia? Swoją odpowiedź uzasadnij.

Czytaj dalej

Zadanie 6 -Piroliza

Termin piroliza (połączenie greckich słów πῦρ – ogieo i λύσις – rozkład) oznacza rozkład cząsteczek związku chemicznego pod wpływem podwyższonej temperatury bez obecności tlenu lub innego czynnika utleniającego. Zazwyczaj w czasie procesu pirolizy następuje rozkład złożonych związków chemicznych do związków o mniejszej masie cząsteczkowej. Procesowi pirolizy mogą byd poddawane zarówno materiały organiczne (np. węgiel, biomasa,odpady),

Czytaj dalej

Zadanie 4 – Nawozy azotowe

Spośród wszystkich nawozów mineralnych największe znaczenia mają nawozy azotowe. Powodują wzrost plonowania roślin oraz masy zielonej. Na opakowaniach znajdują się dokładne informacje odnośnie dawek, które należy stosować. Wyjaśnij jakie skutki dla rośliny może mieć stosowanie nawozów w zbyt dużych stężeniach. W odpowiedzi uwzględnij właściwości gleby nawożonej zbyt dużymi dawkami azotanów oraz zachodzący proces. Wyjaśnij do

Czytaj dalej

Zadanie 3 – Związki wysokoenergetyczne

  Na schemacie przedstawiono nukleotyd adeninowy, który stanowi nośnik energii chemicznej używanej podczas procesów metabolicznych zachodzących w komórce. Powstaje w wyniku fosforylacji, zachodzącej na przykład podczas oddychania  tlenowego i fotosyntezy. Napisz nazwę tego związku oraz wymień jego 3 składowe. W jakich innych makrocząsteczkach występuje adenina? Wymień 3 rodzaje fosforylacji i określi ich dokładną lokalizację w

Czytaj dalej

Zadanie 2 – Hemoglobina

Hemoglobina (Hb) jest metaloproteiną. Białko to stanowi 95% suchej masy erytrocytów, bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, a dużo lepiej w słabych zasadach. Do najważniejszych jej zadań należy przenoszenie tlenu. Hb składa się z czterech polipeptydowych łańcuchów globinowych. Do każdego z nich przyłączony jest osobnym wiązaniem koordynacyjnym hem. W cząsteczce hemoglobiny znajdują się dwa łańcuchy

Czytaj dalej

Zadanie 1 – Woda

Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, a zarazem najważniejszym związkiem chemicznym na naszej planecie. To jedyna substancja występująca w trzech stanach skupienia. Woda, jako ciecz i lód, pokrywa 70% powierzchni Ziemi, a jako para wodna jest istotnym składnikiem otaczającej atmosfery. Odgrywa ogromną rolę w przyrodzie. Jest niezbędna do procesów życiowych organizmów żywych i roślin m.in. w procesie

Czytaj dalej